בס'ד

                                                                                                                                                                                                                                         

Cursos de Hebreo Online

Ulpan Mahir - Cursos de Hebraico

 

 

• Alfabetização em 8 aulas. • Hebraico Básico em 22 aulas. • Intermedio em 30 aulas. • Avançado em 60 aula.

 

 

 

 

Professores certificados pelos melhores centros acadêmicos de Israel.

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

 
 

Universidade Hebraica

de Jerusalem

Universidade de

Tel Aviv

Centro de Tecnologia

Educativa de Tel Aviv

Machon Chana

de Tzfat

Machon Greenberg

de Jerusalem

 

 

 

< Salas de Estudo 24 hs.           Sistema Blended Learning >